Leit
Loka

Nemendur á Landspítala

Banner mynd fyrir Nemendur á Landspítala

Hagnýtar upplýsingar 

Sýna allt
 • Allir nemendur undirrita skilmála um að gæta þagmælsku um atriði er þeir fá vitneskju um í námi eða starfi á Landspítala og leynt skulu fara samkvæmt lögum, fyrirmælum yfirmanna eða eðli máls.
 • Þagnarskyldan helst þótt látið sé af starfi, náminu lokið eða því hætt.
 • Öll vitneskja um sjúklinga, sjúkdóma þeirra og meðferð er að sjálfsögðu háð þagnarskyldu.
 • Nemandi fær aðgang að rafrænni sjúkraskrá ef við á og undirritar þá yfirlýsingu um að hann samþykki að fara eftir gildandi umgengnisreglum.

Sjá nánar um þagnarskyldu í Lög um heilbrigðisstarfsfólk 17 gr. Trúnaður og þagnarskylda undir Lög og reglugerðir hér fyrir neðan.

Aðgang að rafrænum kerfum Landspítala fá skráðir nemar sem á Landspítala (tengill) sem hafa undirritað þagnarheit og reglur er varða notkun sjúkraskrárupplýsinga (tengill).

Aðgangur að rafrænum kerfum er einungis í gegnum innri vef Landspítala.

Landspítali gerir kröfur til nemenda og starfsmanna í samræmi við vinnuverndarlög, verklagsreglur um forvarnir og tilmæli sóttvarnarlæknis (dreifibréf 2/2011).

Nauðsynlegt er að nemendur kynni sér eftirfarandi leiðbeiningar um Heilsuvernd og uppfylli þau skilyrði sem gerð eru til að gæta öryggis sjúklinga, nemenda og starfsmanna á spítalanum.

Nemendur undirgangast þær öryggisráðstafanir sem almennt gilda um starfsmenn spítalans á hverjum tíma.

Verði nemenadinn fyrir stunguóhappi eða öðrum atvikum innan veggja LSH  eða öðrum atvikum innan veggja LSH sem geta haft áhrif á heilsu hans ber honum að tilkynna það samkvæmt gildandi reglum LSH.

Sama gildir ef nemandinn er valdur að atvikum sem geta haft neikvæð áhrif á heilsu samstarfsmanna eða sjúklinga.


Nemandi í heilbrigðisvísindagrein sem stundar vettvangsnám á LSH, er slysatryggður skv. IV. kafla laga um almannatryggingar nr. 100/2007.

Nemandinn nýtur ekki frekari tryggingaverndar af hálfu opinberra aðila.

Nemendur eru eindregið hvattir til þess að íhuga stöðu sína og þá vernd sem einkavátryggingar veita.

Nemendur eru hvattir til að kynna sér ákvæði eftirfarandi laga og reglna:

- Góðir starfshættir lækna

- Sáttmáli lækna

Umsókn um námspláss og skráning nema

 • Allir nemendur eru skráðir hjá menntadeild Landspítala
 • Skólar sem senda nemendur í klínískt nám sjá um það
 • Ef nemendur koma á spítalann á vegum einstakra starfsmanna, þá eru þeir ábyrgir fyrir skráningu þeirra

Nánari upplýsingar: Regína Ásdísardóttir, verkefnisstjóri, sími 543-1213

Netfang: nemar@landspitali.is

Hjúkrunarnemar

Beiðnin skal sendast á Eygló Ingadóttir, verkefnastjóri

Beiðnin skal sendast á: hjukrun@landspitali.is

Í beiðninni skal koma fram heiti námskeiðs, fjöldi nemenda, óskir um deildir, verknámstímabil og skipulag.

Nánari upplýsingar um klínískt nám hjúkrunarnema:  
Eygló Ingadóttir, verkefnastjóri, sími 8255855..

Siðareglur

 1. Sú meginregla gildir við meðferð heilsufarsupplýsinga á LSH að starfsmaður skal einungis leita eftir þeim upplýsingum um sjúklinga á LSH sem hann þarf á að halda í starfi sínu í þágu sjúklingsins eða í öðrum lögmætum tilgangi og þar sem fyrir liggur að slíkt sé heimilt samkvæmt lögum. Óheimilt er að leita eftir upplýsingum í öðrum tilgangi og sjúklingar eiga rétt á því að starfsmenn skoði ekki gögn er þá varða að nauðsynjalausu.
 2. Starfsmaður skal nota eigið aðgangsorð í öllum tilvikum þegar leitað er eftir upplýsingum í rafrænni sjúkraskrá.
 3. Óheimilt er að lána öðrum einstaklingum eigið aðgangsorð og starfsmenn bera ábyrgð á öllum aðgangi sem á sér stað á þeirra aðgangsorði.
 4. Óheimilt að nota aðgangsorð annarra við uppflettingar í sjúkraskrám.
 5. Það telst eðlileg meðferð aðgangsheimilda að sjúkraskrá að skoða persónuupplýsingar um sjúkling er vistast á skipulagskjarna (deild/sérgrein) þar sem viðkomandi heilbrigðisstarfsmaður vinnur og þarfnast slíkt ekki sérstakra skýringa enda sé notkunin tengd meðferð viðkomandi sjúklings. Starfsmaður sem skoðar og/eða vinnur á annan máta með heilsufarsupplýsingar á LSH skal geta gert grein fyrir tilgangi notkunarinnar þegar þess er krafist.
 6. Óski sjúklingur upplýsinga um hver/hverjir hafi skoðað og/eða unnið með heilsufarsupplýsingar sem skráðar hafa verið um hann, ber LSH skylda til að veita umbeðnar upplýsingar. LSH áskilur sér rétt til að gera það án sérstakrar tilkynningar til heilbrigðisstarfsmanns/heilbrigðisstarfsmanna. Sjúklingurinn getur þannig átt þátt í eftirliti með því hvernig heilsufarsupplýsingar í sjúkraskrá eru nýttar.

Eftirlit

Aðgangur heilbrigðisstarfsmanns að heilsufarsupplýsingum í sjúkraskrá er skráður hverju sinni þannig að hægt er að rekja hverjir hafa farið inn á hverja sjúkraskrá. Sérstök eftirlitsnefnd, í samstarfi við upplýsingatæknisvið, annast eftirlit með því hvernig upplýsingar eru sóttar í tölvukerfi spítalans og hvort það sé í samræmi við gildandi aðgangsheimildir.

Komi fram vísbendingar um misnotkun skal það samstundis tilkynnt framkvæmdastjóra lækninga sem ber ábyrgð á eftirliti með meðferð og vörslu heilsufarsupplýsinga á LSH.

Viðurlög

Brot á reglum þessum og misnotkun trúnaðarupplýsinga um sjúklinga á LSH geta varðað áminningu eða brottrekstri úr starfi auk tilkynningar til landlæknis og/eða kæru til lögreglu eftir því sem talið er eiga við í hverju tilviki.

Ef talið er að brotið hafi verið gegn ákvæðum laga um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000, almennra hegningarlaga nr. 19/1940 eða öðrum lagafyrirmælum er vernda almannarétt eða réttindi sjúklinga verður mál umsvifalaust kært til lögreglu.

Sú háttsemi að skoða sjúkraskrá sjúklings án þess að starfsmaður þurfi á upplýsingum að halda í starfi sínu í þágu sjúklingsins, sbr. nánari skýringar hér að framan, telst vera brot í starfi í skilningi 21. gr. laga um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996 og varðar áminningu samkvæmt 44. gr. sömu laga og brottvikningu úr starfi sé um ítrekun brots að ræða.

Nemendur undirrita yfirlýsingu

Yfirlýsing vegna aðgangs að sjúkraskrárkerfum á Landspítala

Undirrituð/aður staðfestir að hafa lesið reglur er varða notkun sjúkraskrárupplýsinga á Landspítala og ég samþykki að fara eftir reglunum.

Ég heiti því að leita eingöngu eftir þeim upplýsingum um sjúklinga, sem ég þarf á að halda í starfi mínu í þágu sjúklings eða í öðrum lögmætum tilgangi.

Mér er ljóst að öll önnur notkun gagnanna er óheimil.

Ég geri mér grein fyrir;

 • að brot á reglum þessum muni leiða til viðbragða af hálfu Landspítala.
 • að brot á umgengni um sjúkraskár sbr. framanritað geti varðað áminningu eða brottvikningu úr starfi.
 • að brot á ákvæðum laga um meðferð persónuupplýsinga, almennum hegningarlögum eða öðrum lagafyrirmælum er vernda almannarétt eða réttindi sjúklinga verði kærð til lögreglu.
 • að brot kunni að verða tilkynnt landlækni.

Yfirlýsing vegna aðgangs að sjúkraskrárkerfum á Landspítala

Nýútskrifaðir hjúkrunarfræðingar með íslenskt hjúkrunarleyfi sem ráðnir eru á Landspítala geta sótt um starfsþróunarár.

Það felur í sér skuldbindingu til eins árs og þátttöku í námskeiðum, fundum og öðrum atburðum sem lagðir eru fyrir.

Starfsþróunarár samfellt ferli og styrkir hæfni og þekkingu þar sem árangursrík hjúkrun og öryggi sjúklinga eru í öndvegi.

Auglýst er eftir umsóknum á Starfatorgi í maí og ágúst ár hvert.

Nánari upplýsingar um starfsþróunarár hjúkrunarfræðinga: hrundsch@landspitali.is og joninasi@landspitali.is

Læknanemar 

Nemendur á stofugangi

Beiðni um klínískt nám fyrir læknanema utan Háskóla Íslands skal senda á menntadeild Landspítala.

Nánari upplýsingar er að finna á síðunni Umsóknarferli fyrir íslenska nemendur sem eru í námi við erlenda háskóla

Sjúkraliðanemar

Verknámsvist. Beiðni um verknámsvist fyrir sjúkraliðanema skal berast Landspítala að minnsta kosti þremur mánuðum fyrir áætlaðan verknámstíma.

Í beiðninni skal koma fram heiti námskeiðs, fjöldi nemenda, óskir um deildir, nöfn og netföng umsjónakennara, verknámstímabil og skipulag.

Starfsþjálfun. Sjúkraliðanemar sækja um starfsþjálfun hér:

Mikilvægt er að umsóknin sé vel útfyllt og að vottorð frá skólunum fylgi með sem viðhengi strax og sótt er um.

Starfsráðning. Einstaklingar sem ráða sig sem sjúkraliðanema í starf á Landspítala þurfa að hafa lokið að minnsta kosti þremur grunnáföngum í bóklegri hjúkrunarfræði og einum áfanga í verknámi.

Þeir skulu vera í virku námi eða hafa verið það síðastliðna 12 mánuði. Nemendur skulu sýna staðfestingu frá skóla um að þeir hafi leyfi til þess að ráða sig sem sjúkraliðanema.

Nánari upplýsingar: monnunarteymi@landspitali.is

Var efnið hjálplegt?
Takk fyrir
Af hverju ekki?